ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ГРАД ТУТРАКАН
За Тутракан
В града и околностите
История на града
Карта на града
Заведения и хотели
Хотели
Ресторанти и барове
Култура и история
Архитектурен резерват Рибарска махала
Музеи и исторически паметници
Мемориал "Военна гробница - 1916 год."
Манастири и църкви
Изкуства и занаяти
Дунавски риболов и лодкостроене
Природни забележителности и туристически маршрути
Защитена местност "Калимок Бръшлен"
Туристически маршрути
Празници и фестивали
Празник на реката
Фестивал на кайсията
Международен фестивал "Речни ноти"
Чествания, спектакли и обичаи
Разни
Туристически агенции
Телефонен указател
Фото галерия
e-mail   tictutrakan@gmail.com
Copyright © 2010 by" touristcenter_tutrakan "All Rights reserved tictutrakan@gmail.com
Защитена местност
  Калимок-Бръшлен
Защитена местност “ Калимок-Бръшлен ” е създадена с цел да се защити една от малкото останали дунавски влажни зони и нейното уникално биологично разнообразие. Разглежданата територия може да се характеризира като една от 10-те най-представителни територии за страната. Основната консервационна стойност сеобуславя от наличието на естествени блатни, крайречни и преовлажнени местообитания. Посочената територия се явява местообитание за голям брой редки в
национален и европейски мащаб растителни и животински видове и орнитологично важни места. Поради наличното богато биоразнообразие, ЗМ се явява привлекателно място за осъществявяне на екотуризъм. Защитена местност Калимок-Бръшлен обхваща площ от около 6000 хектара. Разположена е на територията на Тутраканската низина и включва българските острови по Дунава: Мишка, Малък Бръшлен, Голям Бръшлен, Пясъчник, Безименен, Калимок и Радецки. В защитената местност флората е представена от 109 вида водорасли, 10 вида мъхообразни, 16 вида гъби, над 300 висши растения.Най-голямото богатство са птиците. Заради над 242 вида птици, от които134 гнездящи, блатото до град Тутракан е обявено от Bird Life International за Орнитологично важно място.Най-приоритетни се явяват орнитоложките наблюдения, поради това, че птиците са най-многобройни, атрактивни и лесни за наблюдение. Други видове като къдроглавия пеликан и бялата лопатарка отглеждат тук малките си. За трети, като сивите жерави, местността се явява само междина спирка при тяхната миграция. Наблюдават се и птици, които зимуват тук, като червеногушата гъска, морския орел, гълъба хралупар, малкия нирец и голям брой зеленоглави патици. Наличието на тези птици през зимния период  дава възможност за развитие на екотуризма и през студените месеци на годината. Тук се намира една от най-големите чаплови колонии в България, а също така и едни от последните останали вековни брястове, черни тополи и вардимски дъб в България. Защитена местност Калимок- Бръшлен ще бъде привлекателна туристическа дестинация с потенциал за развитие на екологосъобразно и устойчиво земеделие, риболовът и производство на изделия от тръстика. В плана за управление са регламентирани всички дейности, които могат да бъдат извършвани на територията на защитената местност. Това включва мониторинг на компонентите на околната среда, ползване на ресурси, извършване на риболов, добиване на тръстика, билки и др. Планът предвижда четири зони на защитената местност. Първата зона се нарича сърцевина. Тя е с най-строг забранителен режим. Втората зона е тази за управление на биологичното разнообразие. В нея се допускат посетители, но в указаните туристически маршрути. В зоната за устойчиво ползване се допуска строителство на нови сгради и съоръжения, а в четвъртата зона са разписани условията за туризъм.
по-вече за видовете птици виж Тук
ЗАЩИТЕНА ЗОНА  "КАЛИМОК - БРЪШЛЕН"